Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

 Handlevogn

Handlevognen er tom.

 

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Marin Supply AS

 

1) Anvendelse

Alle Marin Supply AS (heretter MS) sine tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre MS skriftlig har godkjent disse.

 

2) Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som MS formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av MS f.eks. ved tilbudsbrev, e-post eller ordrebekreftelse.
Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har MS rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer av disse dersom en delbestilling skulle bli aktuell.
En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 1 arbeidsdag etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

 

3) Produktinformasjon

Innhold i produktinformasjon, datablader og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til det.

 

4) Levering

Er leveringsklausul avtalt, skal den fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt avtalt, skal levering skje FCA (Free Carrier) Horten Industripark, Nedrevei 8, Bygg 155, 3183 Horten.

 

5) Leveringstid / Forsinkelse

Leveringstiden på produkter som MS er i stand til å levere uten opphold fra eget lager, er normalt omgående, dog med tillegg for den tid MS rimeligvis måtte trenge for å oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv. MS forbeholder seg dog retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på MS lager, er å anse som veiledende i den forstand at MS skal ha adgang til å foreta levering innenfor et tidsrom på 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden, med mindre forsinkelsen skyldes underleverandør.
Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold, underleverandør eller forhold som nevnt i punkt 10, kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 7,5 %, regnet av kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen.
Har kjøperen krav på maksimal konvensjonalbot, kan han gi MS en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering. Dersom denne fristen ikke overholdes av MS, kan kjøperen gjennom skriftlig meddelelse til MS heve den forsinkede del av leveransen. Kjøperen har ved slik heving dessuten krav på erstatning for det dokumenterbare, direkte tapet han er påført ved MS forsinkelse, dersom tapet overstiger den maksimale konvensjonalboten angitt andre avsnitt ovenfor. Denne erstatningen må dog ikke overstige 7,5 % av kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen. Bortsett fra konvensjonalbot og hevning med begrenset erstatning i henhold til foregående avsnitt, er ethvert krav fra kjøper i anledning MS forsinkelse(r) utelukket.

 

6) Betalingsbetingelser

Betaling skal skje innen 14 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen har MS krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis MS forlanger dette.
Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har MS i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer.
Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er MS berettiget til, gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

 

7) Salgspant

MS skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.

 

8) Reklamasjon

Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til MS om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen de nevnte frister, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.

 

9) MS ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over i henhold til punkt 8 innen ett år etter levering, er MS forpliktet til å avhjelpe. MS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. Dersom kjøperen har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som MS svarer for, har MS rett til kompensasjon fra kjøperen for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført MS.
MS har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. MS er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

 

10) Leveringshindringer / Force majeure

Hvis det inntrer forhold utenfor MS kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør MS oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er MS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.
Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den / de berørte leveranse(r). Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt.
Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

 

11) Tvister / Lovvalg

Enhver tvist mellom kjøperen og MS knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Nordre Vestfold tingrett som verneting.


 

Horten, 04.01.2008
for Marin Supply AS
Jan Heimstad
(daglig leder)

 

Copyright © 2024 Marin Supply. All rights reserved.
Forretningssystem og nettbutikkløsning levert av Multicase™ Norge AS
(4.21.3.82)